ایجاد PDF ایمیل چاپ

در چه صورت درسی ناتمام اعلام می شود؟

پاسخ

 

در دروسی که با پروژه همراه است اگر به تشخیص استاد و تایید آموزش تکمیل آن در یک نیمسال میسر نباشد ناتمام تلقی می گرددو نمره آن می بایست تا پایان نیمسال بعدی به نمره قطعی تبدیل شود.